kategória: Info

<< späť | poslať odkaz na tento článok emailom | vytlačiť | 

Legislatíva


Vyhláška MPSVR č.508/2009 Z.z. - vyhradené technické zariadenia...

Zákon NRSR č.124/2006 - BOZP...

Vyhláška MV SR č.605/2007 Z.z. o vykonávaní kontroly protipožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia...

 

 

Záväzné predpisy:

Vyhláška MPSVaR č.508/2009 Z.z. o vyhradených technických / elektrických zariadeniach a povinnostiach prevádzkovateľa zariadenia 

Z á k l a d n é u s t a n o v e n i a
§ 1
Táto vyhláška ustanovuje
a) technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené
technické zariadenia,
b) rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických
zariadení,
c) bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti technických
zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť
zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
§ 2
(1) Táto vyhláška sa primerane vzťahuje aj na samostatne
zárobkovo činné osoby.1)
(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia
v rozsahu, v akom sú upravené osobitnými
predpismi,2) a na technické zariadenia, ktoré sú určenými
výrobkami podľa osobitného predpisu,3) pri ich
uvedení na trh alebo uvedení do prevádzky.
§ 3
Rozdelenie technických zariadení
(1) Technické zariadenia, ktorými sú tlakové, zdvíhacie,
elektrické a plynové zariadenia a ich časti (ďalej
len „technické zariadenie“), sa zaraďujú podľa ohrozenia4)
do skupiny s
a) vysokou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina A“),
b) vyššou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina B“)
alebo
c) nižšou mierou ohrozenia (ďalej len „skupina C“).
(2) Rozdelenie technických zariadení zaradených
podľa odseku 1 je uvedené v prílohe č. 1.
(3) Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa
považujú za vyhradené technické zariadenia. 

§ 8
Prevádzka technického zariadenia
Podnikateľ na zaistenie bezpečnej prevádzky technického
zariadenia musí dodržiavať ustanovenia
osobitných predpisov,14) podmienky určené bezpečnostnotechnickými
požiadavkami a sprievodnou technickou
dokumentáciou a zabezpečiť
a) vykonávanie predpísaných prehliadok a skúšok
podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek
a sprievodnej technickej dokumentácie; na vykonávanie
týchto prehliadok a skúšok musí vytvoriť potrebné
podmienky a odstrániť zistené nedostatky,
b) obsluhu technického zariadenia len odborne
a zdravotne spôsobilou osobou,
c) vedenie prevádzkových dokladov a sprievodnej
technickej dokumentácie technického zariadenia
vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach
a skúškach,
d) vedenie evidencie vyhradeného technického zariadenia
podľa prílohy č. 4,
e) vypracovanie prevádzkových predpisov na prevádzku
vyhradeného technického zariadenia.

§ 9
Prehliadka a skúška technického zariadenia
(1) Prehliadkou a skúškou technického zariadenia,
ktorými sa preveruje bezpečnosť technického zariadenia,
je typová skúška, prvá úradná skúška, opakovaná
úradná skúška, skúška po oprave, skúška po rekonštrukcii,
odborná prehliadka, odborná skúška alebo
iné prehliadky a skúšky v zmysle bezpečnostnotechnických
požiadaviek podľa príloh č. 5 až 10.
(2) Prehliadka a skúška technického zariadenia sa
vykonáva
a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,
b) pred prvým uvedením do prevádzky po umiestnení
na mieste prevádzky s výnimkou prenosného, prevozného
alebo určeného na prepravu,
c) pred opakovaným uvedením do prevádzky
1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,
2. po demontáži a opätovnej montáži,
3. po rekonštrukcii alebo po oprave; na technickom
zariadení elektrickom, ak bola potrebná zmena
istenia,
4. vtedy, ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom
práce,
d) počas prevádzky v lehotách ustanovených bezpečnostnotechnickými
požiadavkami alebo v sprievodnej
technickej dokumentácii.
(3) Lehoty prehliadok a skúšok technického zariadenia
sú uvedené v prílohách č. 5 až 10.

 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY A
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

a) technické zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej  elektriny,
b) technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej  elektriny,
c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000V alebo jednosmerného napätia nad 1500V vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej elektriny,
d) elektrická  inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov   alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej  elektriny,    e) elektrická  inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej  elektriny,   
f) elektrická inštalácia prostredí s extrémnou korózívnou agresivitou alebo trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) trvalým vplyvom korozívnych látok alebo znečisťujúcich látok vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej  elektriny,
g) elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej  elektriny,
g) elektrická inštalácia  rozvody v miestnostiach na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej  elektriny okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenia,
h) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej  elektriny,

                                    VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY B
                                                                        (príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v skupine B.

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY C
(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

technické zariadenia elektrické nezahrnuté v skupine A ani v skupine B

  Technické zariadenia skupiny A a skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia elektrické

Pod pojmom „technické zariadenia elektrické„ sa rozumie elektrická inštalácia, ktorá zahŕňa všetky inštalované technické zariadenia elektrické vrátane elektrických rozvodov.

 

Zákon NR SR č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Pôsobnosť zákona
(1) Tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov
vo všetkých odvetviach výrobnej sféry
a nevýrobnej sféry.
(2) Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom
sa v nevyhnutnom rozsahu vzhľadom na povahu
činnosti vzťahujú aj na
a) ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon
trestu odňatia slobody pre mladistvých a právnickú
osobu pri zaradení odsúdeného do práce a na
odsúdeného, ktorý je zaradený do práce,
b) fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom1) a nie je zamestnávateľom,
a na jeho príbuzných v priamom
rade, súrodenca a manžela, ak sa podieľajú na plnení
jej podnikateľských úloh,
c) organizátora dobrovoľníckych všeobecne prospešných
aktivít a na fyzickú osobu vykonávajúcu prácu
podľa pokynov organizátora dobrovoľníckych aktivít,
d) fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zaPôsobnosť zákona
(1) Tento zákon sa vzťahuje na zamestnávateľov a zamestnancov
vo všetkých odvetviach výrobnej sféry
a nevýrobnej sféry.
(2) Povinnosti a opatrenia ustanovené týmto zákonom
sa v nevyhnutnom rozsahu vzhľadom na povahu
činnosti vzťahujú aj na
a) ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon
trestu odňatia slobody pre mladistvých a právnickú
osobu pri zaradení odsúdeného do práce a na
odsúdeného, ktorý je zaradený do práce,
b) fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom1) a nie je zamestnávateľom,
a na jeho príbuzných v priamom
rade, súrodenca a manžela, ak sa podieľajú na plnení
jej podnikateľských úloh,
c) organizátora dobrovoľníckych všeobecne prospešných
aktivít a na fyzickú osobu vykonávajúcu prácu
podľa pokynov organizátora dobrovoľníckych aktivít,
d) fyzickú osobu, ktorá sa nachádza s vedomím zamestnávateľa
na jeho pracovisku alebo v jeho priestore.

 


Príbuzné
©Omers.sk | mail@omers.sk 
Valid XHTML 1.0 Transitional  | novinky |  create CMS